تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

موافقت نامه های داوری
موافقت نامه های داوری بین المللی
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی
پایان نامه موافقت نامه های داوری بین المللی
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی سوئیس
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی قانون نمونه آنسیترال

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

     تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم، یک علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه ی عملی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است.     بر این اساس، در هر اختلافی باید ابتدا بررسی شود که آیا آنچه منظور قرارداد بوده عمل و حاصل شده است یا خیر؟ برای مثال آیا کیفیت یا اوصاف کالا یا تحویل آن یا انجام موضوع قرارداد یا پرداخت بهای آن همان چیزی است که طرفین در قرارداد می خواسته اند و توافق کرده اند؟ یعنی ابتدا باید  قصد طرفین را معین کرد و سپس این قصد را ملاک بررسی قرارداد که آیا عملی شده است؟ این همان چیزی است که دادگاه ها در رسیدگی به ماهیت دعوا انجام می دهند و ناگزیر دیوان های داوری نیز باید چنین کنند. 

 

       در رسیدگی های دادگاهی، دادگاه ها باید قانون حاکم بر دعوا را تعیین کنند. برای این منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع می کنند و هر قانونی را که این قواعد مشخص کنند، اعمال می نمایند. این قانون ممکن است قانون منتخب طرفین یا هر قانون دیگری مانند قانون محل اجرا، انعقاد یا تابعیت طرفین قرارداد یا قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراین، در رسیدگی های دادگاهی، این قواعد حل تعارض ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید.بحث تعیین قانونی که باید بر ماهیت دعوا اعمال شود، یکی از موضوعات پیچیده ی داوری بین المللی است. این موضوع که با عناوینی همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل اعمال»  «قانون حاکم» ، «قانون مناسب»  نیز شناخته می شود، بخشی از حوزه ی عام حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است. این موضوع به طور معمول در سراسر جریان داوری بین المللی (یا با عنصر خارجی) مطرح می باشد. در مرحله ی نخست، این داوری باید بر طبق یک آیین یا تشریفات داوری ویژه برگزار شود که تعیین یا انتخاب قواعد رسیدگی مطرح می باشد. سپس، ممکن است اعتبار یا وجود موافقت نامه ی داوری مورد اعتراض قرار گیرد و داور باید با مراجعه و استناد به یک قانون در این خصوص تصمیم گیری کند که در اینجا نیز قانون  قابل اعمال بر اعتبار یا وجود قرارداد مطرح است. سرانجام و مهم تر آنکه داور باید قانونی را برای رسیدگی به ماهیت (اصل) دعوا و صدور رأی نهایی، اعمال نماید تا حد زیادی به روند اجرا یا اداره داوری و قانونی که توسط داور اعمال می شود، بستگی دارد. بنابراین، روشی که داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوری یعنی، اداره و برگزاری داوری، تصمیم گیری در مورد وجود اعتبار قرارداد داوری، مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی نهایی، به قانون حاکم دست خواهد یافت، برای طرفین دعوا از اهمیت ویژه یی برخوردار است و آن ها باید مراقب آن باشند. 

 

لذا در رابطه با اصول حاکم بر رسیدگی داوری باید گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسیدگی داوری را دو امر تشکیل می‌دهد: یکی اصل حاکمیت اراده و اراده داوری بر اساس توافق طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طرفین است، اصل انعطاف‌‌‌‌‌پذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است. دو اصل حاکمیت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری حتی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم ذکر شده است. ماده‌‌ی 477 این قانون مقرر داشته است که داورها در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. 

 

در عین حال، برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که آزادی طرفین و داوران در نحوه رسیدگی      بی حد و حصر نیست. اصل رسیدگی منظّم و صحیح یا جریان صحیح قانونی که اولین بار در ماده‌‌ی 14 اصلاحی قانون اساسی ایران و سپس در سایر نظام‌‌‌های حقوقی مانند حقوق سوئیس و قانون نمونه آنسیترال منعکس شده است، دست کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنبال خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی دادرسی هستند و عبارتند از اصل بی‌طرفی و رفتار مساوی با طرفین و اصل رعایت حق دفاع. 

اصل بی‌طرفی، اصلی بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. جلوه‌‌‌های این اصل در مقررات مختلف دیده می‌شود. داور همواره وظیفه دارد هر اوضاع و احوال جدیدی که بتواند استقلال و بی طرفی او را زیر سوال برد به طرفین اطلاع دهد و اصولا موضوع جرح برای اطمینان از بی‌طرفی و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته است. ماده‌‌ی 18 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بیان داشته است که «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد…». 

 

      طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته می‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفین به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رأی نهایی خود را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون خاص،‌ حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رأی صرفاً بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتاً به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را تعیین و اعمال خواهد نمود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری 

2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت نامه داوری

2-2-تنظیم موافقت نامه داوری

2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف ها

2-4 – اعتبار موافقت نامه داوری

2-4-1-توافق میان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوری

2-5-حاکمیت اراده طرفین

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال

2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین

2-6-3- انتخاب قانون توسط داور

2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی

2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن

2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد

2-9-مبانی گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث

2-10-فرض رضایت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث

2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث

2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث

2-11- نظریه گروه شرکت ها

2-12- خرق حجاب شرکت ها

 

منابع

 

مبانی نظری تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین

مبانی نظری تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین زنجیره تامین پایدار عملکرد زنجیره تامین پایداری زنجیره تامین توانمندسازهای زنجیره تامین اندازه گیری پایداری زنجیره تامین شاخص های عملکرد زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن مدیریت…

پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لانگ با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لانگ با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه حل مسئله اجتماعی پرسشنامه حل مسئله کودکان دانلود پرسشنامه حل مسئله پرسشنامه مهارت حل مسئله پرسشنامه حل مسئله نوجوانان پرسشنامه سبک های حل مسئله…

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر پرسشنامه سنجش خانواده fad دانلود پرسشنامه سنجش خانواده پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده پرسشنامه ابزار سنجش خانواده پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده پرسشنامه ارزیابی عملکرد خانواده نمره گذاری پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده پرسشنامه سنجش کارکرد…

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان ویراش سوم کلمات کلیدی : پرسشنامه لکنت زبان پرسشنامه لکنت زبان کودکان دانلود پرسشنامه لکنت زبان مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان پرسشنامه تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان پرسشنامه شدت…

تصفیه آب

تصفیه آب تصفیه آب تصفیه خانه آب آشامیدنی فرآیند تصفیه آب سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مهندسی آب رفتن به سایت…

بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر

بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر عنصر معنوی قتل عنصر روانی قتل قتل بدون سبق تصمیم قتل عمدی و قتل غیرعمدی قتل عمدی توأم با سبق تصمیم عنصر معنوی قتل در حقوق ایران عنصر معنوی قتل…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حفظ و نگهداری نیروی انسانی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حفظ و نگهداری نیروی انسانی مبانی نظری حفظ و نگهداری نیروی انسانی پیشینه حفظ و نگهداری نیروی انسانی دانلود مبانی نظری حفظ و نگهداری نیروی انسانی پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانی ادبیات نظری…

پرسشنامه هوش عاطفی تراویس برادبری و جین گریوز

پرسشنامه هوش عاطفی تراویس برادبری و جین گریوز پرسشنامه هوش عاطفی برادبری پرسشنامه هوش هیجانی برادبری نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی برادبری تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز دانلود پرسشنامه…

ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM

ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه شاخص های ارزیابی عملکرد بیمه ارزیابی عملکرد بیمه ایران و پاسارگاد معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بیمه مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه ارزیابی عملکرد نمایندگان…

کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم

کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم رفتن به سایت اصلی کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم کتاب به تعداد 315 صفحه pdf   کتاب تحقیق در عملیات نوشته…

فصل دوم پایان نامه استرس شغلی

فصل دوم پایان نامه استرس شغلی کلمات کلیدی : مبانی نظری استرس شغلی پیشینه تحقیق استرس شغلی پیشینه داخلی استرس شغلی پیشینه خارجی استرس شغلی پیشینه پژوهش استرس شغلی پیشینه نظری استرس شغلی ادبیات نظری استرس شغلی چارچوب نظری استرس…

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی کلمات کلیدی : جرم انگاری جرم پولشویی شیوه های جرم پولشویی اهداف جرم پولشویی مراحل جرم پولشویی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق ایران پایان نامه کامل…

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه بازاریابی درونی پرسشنامه بازاریابی داخلی دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی پرسشنامه بازاریابی داخلی محسن صیدی پرسشنامه استاندارد…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 2 مبانی نظری انگیزش تحصیلی ادبیات نظری انگیزش تحصیلی فصل دوم پایان نامه انگیزش تحصیلی دانلود مبانی نظری انگیزش تحصیلی پیشینه انگیزش تحصیلی پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی پیشینه داخلی انگیزش تحصیلی پیشینه خارجی…

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی (whoqol-bref)

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی (whoqol-bref) پرسشنامه WHOQOL-BREF پرسشنامه کیفیت زندگی انواع پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی sf 12 نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی…

بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی

بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی ویدیو آرت رویکرد هنرمندان ایرانی به ویدئوآرت بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی هنرمندان شاخص ویدئوآرت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانلود پایان…

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان ارتكاب جرم وجنایت سرقت در کودکان و نوجوانان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان تاریخچه ی سرقت…

مبانی نظری بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

مبانی نظری بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم جذب کادمیم توسط گندم رشد کادمیم توسط گندم اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک…

پاورپوینت بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران

پاورپوینت بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران بهره‌وری در اقتصاد ایران تعاریف و مفاهیم بهره‌وری سطوح بهره‌وری اهمیت و جایگاه بهره‌وری دلایل ضرورت بهره‌وری شاخص‌های بهره‌وری شاخص‌های بهره‌وری عمومی بهره‌وری نیروی کار…

پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا تجدید

پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا تجدید آبستره انتزاع یا تجدید سبكهای هنری هنر غیر نمایشی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک خرید پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک سیستم همکاری در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه 235 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه 235 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری رتبه بندی بیمه پیشینه تحقیق رتبه بندی بیمه چارچوب نظری ارزیابی عملکرد و رتبه…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای شادکامی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای شادکامی کلمات کلیدی : مبانی نظری شادکامی پیشینه تحقیق شادکامی مبانی نظری رویکردهای شادکامی پیشینه تحقیق رویکردهای شادکامی پیشینه داخلی رویکردهای شادکامی پیشینه خارجی رویکردهای شادکامی پیشینه پژوهش رویکردهای شادکامی چارچوب نظری رویکردهای شادکامی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی 45 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی 45 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه افسردگی مبانی نظری افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی پیشینه داخلی افسردگی پیشینه خارجی افسردگی پیشینه پژوهش افسردگی پیشینه نظری افسردگی ادبیات نظری افسردگی چارچوب نظری افسردگی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه کیفیت ارتباط مبانی نظری کیفیت ارتباط پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط پیشینه داخلی کیفیت ارتباط پیشینه خارجی کیفیت ارتباط پیشینه پژوهش کیفیت ارتباط پیشینه نظری…

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی فرهنگ سازمانی در شرکت مخابرات مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات مولفه های فرهنگ سازمانی استقرار…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *